شرکت بردکاو زاگرس با همکاری دانشجویان پروژه های دانش بنیانی راکه در صنعت کاربردی هستند پشتیبانی و بکارمیگیرد.

1مجموع 1 مقاله
1مجموع 1 مقاله
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :