پروژه های خشکی

پروژه ای که در دکل های خشکی اجرا میشود.