پروژه های دریایی

پروژه هایی که با دکلهای دریایی مانند ,Submersible, Jack up, Semisubmersible & Drill Ship  اجرا میشوند.