پروژه 30 حلقه چاه مناطق نفتخیز جنوب

تامین چهار دستگاه دکل حفاری خشکی به همراه همه سرویس های حفاری